Wat het arbeidsrecht is

Arbeidsrecht: het gevarieerde rechtsstelsel dat van toepassing is op zaken zoals werkgelegenheid, beloning, arbeidsvoorwaarden, vakbonden en arbeidsverhoudingen. In de meest uitgebreide zin omvat de term ook sociale verzekeringen en invaliditeitsverzekeringen. Anders dan de wetten die zien op contracten, onrechtmatige daad of eigendom, zijn de elementen van het arbeidsrecht iets minder homogeen dan de regels voor een bepaalde rechtsverhouding.

Naast de individuele contractuele relaties die voortkomen uit de traditionele werkgelegenheidssituatie, gaat het arbeidsrecht in op de wettelijke vereisten en collectieve relaties die steeds belangrijker worden in massaproductiebedrijven, de juridische relaties tussen georganiseerde economische belangen en de staat, en de verschillende rechten en verplichtingen met betrekking tot sommige sociale voorzieningen: https://arbeidsrechtadvocaat.org.

Het arbeidsrecht heeft erkenning gekregen als een onderscheidende tak van de wet binnen de academische juridische gemeenschap, maar de mate waarin het wordt erkend als een afzonderlijke tak van juridische praktijk varieert sterk. Dit is gedeeltelijk afhankelijk van de mate waarin er arbeidswetgeving of andere wetgeving in het betrokken land is. Het is ook deels afhankelijk van de rechtbanken en deels van de mate waarin een invloedrijke groep binnen de advocatuur specifiek als arbeidsrechtadvocaat werkt.

In de vroege fasen van ontwikkeling was de reikwijdte van het arbeidsrecht vaak beperkt tot de meest ontwikkelde en belangrijkste industrieën. Verder ook bijvoorbeeld ondernemingen boven een bepaalde omvang. In de regel werden deze beperkingen geleidelijk opgeheven en werd het toepassingsgebied van de wet uitgebreid tot meerdere sectoren en ook kleine ondernemingen.

Aldus werd wetgeving die oorspronkelijk was bedoeld voor de bescherming van handarbeiders in industriële ondernemingen geleidelijk uitgebreid tot een breder geheel van wettelijke beginselen en normen, die in wezen twee functies hebben: de bescherming van de werknemer als de zwakkere partij in de arbeidsverhouding en de regulering van de relaties tussen georganiseerde belangengroepen (industriële relaties).

Factoren in het arbeidsrecht

De algemene tendens in de moderne ontwikkeling van het arbeidsrecht is de versterking van wettelijke vereisten en collectieve contractuele relaties, vaak ten koste van rechten en plichten die zijn gecreëerd door individuele arbeidsrelaties. Hoe belangrijk deze laatste blijven, hangt natuurlijk af van de mate van persoonlijke vrijheid in de samenleving, evenals de autonomie van zowel werkgever als werknemer die wordt toegestaan ​​door de feitelijke werking van de economie.

In zaken als werkuren, gezondheids- en veiligheidsomstandigheden of arbeidsverhoudingen, kunnen de wettelijke of collectieve elementen het grootste deel van de inhoud van de rechten en plichten van de individuele werknemer bepalen. Bij zaken als de duur van de aanstelling , het niveau en de mate van verantwoordelijkheid of het salaris: dit zijn elementen die in wezen het raamwerk vormen voor individuele overeenkomst.

Een inleiding tot letselschade wetgeving

De wet die betrekking heeft op rechtszaken met betrekking tot letsel staat bekend als letselschade wetgeving. Er zijn verschillende soorten letselschade procedures, waaronder fabricage schade, persoonlijk letsel en letsel op de werkplek. Vooral mensen die worden te maken krijgen met een inbreuk op de letselschade wetgeving huren advocaten in om hun geschil buiten de rechtbank te regelen of hun zaak voor de rechtbank uit te vechten. Een veel voorkomende schadeclaim is dan ook die van letselschade.

De letselschade wetgeving geeft een gewonde persoon de mogelijkheid om de persoon die verantwoordelijk is voor die verwondingen succesvol voor de rechtbank te dagen. Dit soort wetgeving valt onder het recht inzake ‘onrechtmatige daad’ dat wordt behandeld in burgerlijke rechtbanken. Schadevergoeding wordt meestal in de vorm van geld betaald. Voorkomende gevallen van persoonlijk letsel zijn claims voor medische fouten, claims voor hondenbeten, laster of smaad en claims voor auto-ongelukken. Het lijkt erop dat al deze zaken nauwelijks iets gemeen hebben, maar er is één gemeenschappelijk element: de schending van een wettelijke plicht die schade veroorzaakt.

Tijdens het claimen van schade moet de eiser redelijk en voldoende bewijs leveren om die specifieke claim te ondersteunen. Voor een medische foutclaim is het bijvoorbeeld nodig dat de eiser via medische gegevens aantoont waar de arts fout is gegaan. Evenzo zou de eiser voor een auto-ongevalclaim genoodzaakt zijn verklaring van ooggetuigen te overleggen, of de getuigenis van een expert van ongevallen die kan verifiëren dat de verweerder verkeerd heeft gehandeld en het ongeval heeft veroorzaakt. Naast het leveren van voldoende bewijs is de eiser verplicht vier dingen te bewijzen.

De eerste hiervan is het bestaan ​​van een (wettelijke) plicht in de gegeven situatie. Dit houdt in dat de verweerder al dan niet (wettelijk) verplicht was op een bepaalde manier te handelen. Alle bestuurders moeten bijvoorbeeld bepaalde rijregels volgen en zijn elkaar verplicht redelijk te rijden en elkaars rechten te respecteren.

De tweede is de schending van die wettelijke plicht. Dit houdt in dat wordt aangetoond hoe de verweerder een wettelijke plicht niet is nagekomen.

De derde is om te zien welke schade is toegebracht als gevolg van de blessure. Dit betekent dat de eiser verplicht is om de geleden schade te bewijzen, inclusief gederfde inkomsten, medische rekeningen en schade voor het lijden en de pijn, samen met andere soorten schade.

De vierde en belangrijkste factor om te bekijken bij het overwegen van de geldigheid van een letselschadeclaim is of de schade die is aangericht een direct gevolg was van die schade of niet. Dit betekent dat de eiser verplicht is aan te tonen waarom en hoe de verwonding tot de schade heeft geleid.

Achtergrondinfo over letselschade

Ben je ooit betrokken geweest of ken je iemand gekend die betrokken was bij een ongeval door nalatigheid van een andere persoon? Bijvoorbeeld uitglijden en vallen: bijvoorbeeld letsel op de tegelvloer van een hotel nadat een werknemer net had gedweild waar geen waarschuwingsborden waren geplaatst. Veel mensen hebben het gevoel dat ze in deze situaties hulpeloos zijn en dat alle medische kosten uit eigen zak moeten worden betaald. Omdat deze gevallen vaker voorkomen, is er gelukkig wetgeving die is ontworpen om u te beschermen in het geval dat u of uw eigendom letsel of schade oploopt door andermans handelen of nalaten. Dit staat bekend als onrechtmatige daad en/of letselschade.

Er zijn enkele hoofdzaken met betrekking tot elke onrechtmatige daad. Of het nu gaat om opzettelijke nalatigheid of niet, het komt neer op verantwoordelijkheid en schadevergoeding. Blijft de verweerder aansprakelijk voor de schade die u heeft ondervonden en zo ja, wat is de omvang van de geclaimde schade? Als de advocaat van de eiser kan aantonen dat deze twee basis kwesties – de aansprakelijkheid en de veroorzaakte schade – geldig/rechtmatig zijn in de zaak, verplicht ons rechtsstelsel de gedaagde in principe om die verliezen te compenseren.

Komt u in aanmerking om uw verliezen te verhalen?

Het belangrijkste punt waarop u moet letten bij het overwegen van uw rechtszaak is aansprakelijkheid. Men moet kunnen aantonen dat schade is veroorzaakt door het nalaten van de ander. Laten we, om het eerder genoemde voorbeeld te gebruiken, aannemen dat u betrokken bent bij een ongeval met uitglijden en vallen op de tegelvloer van een hotel, en door dit ongeval raakte u gewond. Er was echter een bord geplaatst waarop stond dat men voorzichtig moest zijn omdat de vloeren nat waren. In dit geval hebt u waarschijnlijk geen zaak omdat de verantwoordelijke persoon zijn aansprakelijkheid heeft beperkt. Als er geen waarschuwing was geweest, zou je een veel betere zaak hebben. 

Naast het bewijs dat de persoon die uw verwonding heeft veroorzaakt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen/zorg heeft nagelaten, moet u ook vaststellen dat dit nalaten de oorzaak is van het letsel. Bijvoorbeeld, nadat een werknemer klaar is met het dweilen van de vloer, is het te verwachten dat iemand kan uitglijden als hij niet vooraf was gewaarschuwd. Daarom kon de verwonding voorkomen worden. Het was de plicht van deze persoon om de juiste zorg te bieden en de schending van deze plicht heeft uw ongeval veroorzaakt. Als dit kan worden bewezen, heeft u een kans op vergoeding van uw schade.

Wanneer moet ik een advocaat zoeken bij een letsel of ongeval?

U kunt vaak het beste zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat zoeken nadat u gewond bent geraakt bij een ongeval. Voorkomen is beter dan genezen. Te veel cliënten met legitieme claims ontdekken helaas dat hun claim is geruïneerd omdat ze te lang hebben gewacht om een ​​advocaat te raadplegen. Tegen de tijd dat sommige cliënten een letselschade ​​advocaat bezoeken voor een (gratis) consult, is de verjaringstermijn mogelijk  verlopen, zijn belangrijke formulieren niet correct ingevuld of is er geen goed behandelings- / actieplan opgesteld waardoor de claim voor persoonlijk letsel voorbestemd is om te falen. Dit is niet goed. U kunt profiteren van het aanbod van een letselschadeadvocaat voor een gratis consult zonder risico, zodat uw claim niet wordt vernietigd.

Deze verjaringstermijn begint meestal vanaf de datum van het letsel, ongeval / verlies. Verschillende verjaringstermijnen en verschillende feiten maken het erg belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat voor letselschade te raadplegen. Als u uw huis of het ziekenhuis niet kunt verlaten vanwege de ernst van uw verwondingen, zal een goede letselschade advocaat u graag bij u thuis of in het ziekenhuis bezoeken om u en uw gezin te ontmoeten en te bespreken hoe u uw rechten kunt beschermen en behouden. Uw letselschadeadvocaat weet waarschijnlijk welke stappen moeten worden genomen om u en uw gezin in de best mogelijke positie te brengen om te slagen en het hoofd te bieden aan de traumatische verwonding en het verlies van een ongeval.

Voorkom dat de dader weg kan komen met zijn / haar slechte acties die uw verlies / letsel hebben veroorzaakt door hulp te zoeken. Een letselschade advocaat kan u alleen helpen als u zich aan de wet houdt. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het kan worden om een ​​sterke zaak voor te bereiden – en een sterke zaak is uiterst belangrijk voor jou. Dus laat de tijd niet voorbijgaan nadat je gewond bent geraakt. En vergeet niet dat de wet aan uw kant kan staan. Een goede advocaat voor persoonlijk letsel kan het soms gemakkelijk en minder pijnlijk maken om een ​​behoorlijk bedrag te krijgen.

De nasleep van een (auto)ongeluk kan gewonde slachtoffers gedesoriënteerd en onzeker maken over wat ze moeten doen. Als u gewond bent geraakt bij een ongeval kunt u overwegen een rechtszaak aan te spannen om een vergoeding te krijgen voor uw medische rekeningen, verloren loon en andere schade die u hierdoor hebt geleden. Voordat u een schadeclaim indient, kunt u zich afvragen: “Hoe is de wetgeving op persoonlijk letsel?” Het antwoord is dat het een rechtsgebied is dat compensatie biedt voor fysieke, emotionele en financiële verliezen van slachtoffers van ongevallen, veroorzaakt door nalatigheid van iemand anders. Dit soort wetgeving is complex dus het is raadzaam om een ervaren advocaat of jurist in te huren als u overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen de persoon of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het veroorzaken van uw verwondingen.

Letselschade en de claimcultuur

Soms is er kritiek op de claimcultuur wanneer het gaat om letselschade, zowel binnen als buiten de advocatuur. Maar of je het nu leuk vindt of niet, dit rechtsgebied is een nichegebied dat zijn belang heeft bewezen in de rechtbanken en de juridische wereld. Het heeft betrekking op letsel aan het lichaam of emoties en wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar het soort rechtszaak dat beweert dat de verwonding van een eiser werd veroorzaakt door de nalatigheid van een ander.

De letselschade wetgeving is soms het onderwerp geweest van kritiek om een ​​paar belangrijke redenen. Met name vanwege de zogenaamde claimcultuur die het zou hebben gecreëerd. De claimcultuur verwijst naar een groeiend geloof dat iemand die persoonlijk letsel heeft geleden, via een gerechtelijke procedure schadevergoeding kan eisen van de veroorzaker van het letsel. Als zodanig heeft de wet op persoonlijk letsel en de schadevergoedingscultuur het wettelijk mogelijk en soms lucratief gemaakt om de schuld of de verantwoording van een letsel aan iemand toe te wijzen.

De advocaten in dit rechtsgebied krijgen dan ook kritiek omdat ze bij zouden dragen in het creëren van geschillen tussen de betrokkenen. Er is echter nog een andere kant aan de wetgeving van lichamelijk letsel en degenen die geïnteresseerd zijn in een baan op dit gebied, moeten niet worden afgeschrikt. Het verdedigen van degenen die gewond zijn geraakt door toedoen van een andere persoon of bedrijf is ook een belangrijk deel van dit rechtsgebied. Wat voor soort letselschade wetgeving is er beschikbaar?

Net als bij andere rechtsgebieden zijn er een aantal opties waarmee diegenen die hierin willen werken, worden geconfronteerd. Ook zijn er verschillen in de praktijk zoals solopraktijken, kleine, middelgrote of grote advocatenkantoren. Het rechtsgebied kan worden onderverdeeld in een aantal kleinere specialisatiegebieden. Sommige advocaten kiezen er bijvoorbeeld voor om zich vooral te specialiseren in ongevallen, medische fouten, productaansprakelijkheid of onrechtmatige daad. Sommigen zullen zich bezighouden met letsel op de werkplek of gebieden in van arbeidsrecht. Ook zijn er niet-gespecialiseerde letselschadeadvocaten die aan verschillende zaken werken en zich niet primair aan een bepaald rechtsgebied binden.

Ben je ooit gewond geraakt door de onvoorzichtigheid van iemand anders? Ben je een geliefde verloren door roekeloos rijden? De pijn in dergelijke situaties kan ondraaglijk zijn en  je breken. Het is helaas juist dan de tijd die om sterk te zijn en te vechten voor je rechten. Het starten van een zaak m.b.t. persoonlijk letsel is geen grap! Er zijn verschillende emoties verbonden aan het verhalen van de schade op de schuldigen. Je kunt je dan ook maar beter  laten vertegenwoordigen door een jurist of advocaat die goed thuis is in de wetten van dit rechtsgebied.

Je weet nooit wanneer een ramp toeslaat en als dat gebeurt is er vaak geen waarschuwing. Het is altijd het beste om ruim van tevoren voorbereid te zijn om elke ongewenste situatie aan te pakken. Je kunt jezelf dan ook online enigszins op de hoogte houden van het laatste nieuws, artikelen, blogs, jurisprudentie-geschiedenissen en tips van experts over gevallen van persoonlijk letsel.